Kiedy tłumaczenie jest prawnie ważne?

W przypadku, gdy umowa została zawarta zgodnie z niemieckim prawem i zostało sporządzone jej tłumaczenie na język polski, jaką wartość prawną ma owe tłumaczenie? Czy tekst w języku niemieckim zawsze ma pierwszeństwo przy interpretacji i ocenie prawnej, a tekst polski służy jedynie do celów informacyjnych?

Tłumaczenie staje się prawnie wiążące tylko wówczas, gdy drugi język został dodatkowo ustalony jako język umowy. Jeśli umowa nie zawiera klauzuli językowej, to język umowy wynika (niezależnie od ewentualnych późniejszych tłumaczeń) z właściwości sądu i prawa stosowanego dla danej umowy.
Polskie tłumaczenie umowy niezawierającej klauzuli językowej w przypadku, gdy niemieckie prawo zostało uznane za prawo właściwe, ma zatem charakter czysto informacyjny i nie zawiera mocy prawnej. W ramach międzynarodowego prawa umów regulacja ta działa w obie strony (również przy zastosowaniu obcego prawa). Należy dopilnować, aby w przypadku kilku języków umowy jeden z nich zawsze miał pierwszeństwo wobec pozostałych. Pozwoli to w przypadku wątpliwości na jednoznaczną podstawę do oceny i interpretacji.

Na co trzeba uważać, aby umowy spisane w dwóch językach były prawnie ważne w obu krajach?

Obowiązywanie wielojęzycznej umowy we wszystkich krajach wymaga określonych działań przy jej sporządzaniu. Przede wszystkim trzeba dokonać wyboru ram prawnych umożliwiających jej wykonalność we wszystkich państwach umowy. W praktyce 90% międzynarodowych umów handlowych podlega dziś arbitrażowi. Również w tym wypadku trzeba zwrócić uwagę na wykonalność.

Więcej informacji na temat przekładu prawniczego można znaleźć tutaj.


Zwolnienie z odpowiedzialności
Wszystkie informacje dotyczące tematów prawnych na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie są poradami prawnymi. Wskazówki są udzielane według najlepszej wiedzy i przekonania. Nie może być za nie jednak ponoszona żadna odpowiedzialność.